Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na budowę domu :) Czyż nie jest ładne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowę domu

Artykuły związane z kosztorysowaniem robót budowlanych:

Polecane:

O poziomach i ruchu cen:

O kosztach budowy różnych obiektów:

O kosztorysowaniu i przedmiarowaniu:

»   Nowość na stronie kosztorysowejWynagrodzenie za pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i za świadczenie usług kosztorysowych

» Czy skalkulowanie kosztów prób i uruchomienia instalacji w obiekcie przemysłowym można rozliczyć w oparciu o KNR?

» Problematyka kosztorysowania w umowach o roboty budowlane

» Dokumentacja projektowa podstawą kalkulacji kosztorysowej - przepisy, prawo zwyczajowe, praktyka ostatnich lat

» Nowa formuła kalkulacyjna

» Nowe zadanie kosztorysu inwestorskiego

» Jeżeli KNR-y to ze wszystkimi konsekwencjami - Zagadnienie metod i podstaw kosztorysowania robót budowlanych wymaga odpowiednich regulacji prawnych.

» Przedmiar robót w zamówieniach publicznych - Przedmiar robót jest opracowaniem znanym i stosowanym od wielu lat, a jednak w zamówieniach publicznych można zaobserwować liczne nieprawidłowości w przygotowaniu i stosowaniu tego opracowania. Skutkiem tego są bardzo poważne zakłócenia w sprawnym przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych....

» Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi - Przede wszystkim istotna jest dokładna definicja sformułowania "kosztorys powykonawczy".

» Założenia wyjściowe do kosztorysowania dla oferentów (przykład)

» Czy przedmiar robót jest zawsze wymagany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane? » Przedmiary robót

» Przedmiar Robót - czyli Nobel za przedmiar!

» Kalkulacja kosztorysowa rusztowań - Prawidłowe obliczanie kosztu związanego z czasem pracy rusztowań; z przykładami.

» Regulamin kosztorysowy - Niniejszy regulamin prezentuje ogólne podstawy, zasady i propozycje metodologiczne, które są pochodną od przepisów jakie zostały zawarte m.in. w ustawach: o cenach; o zamówieniach publicznych; o rachunkowości, a w szczególności Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

» Jak pracuje kosztorysant?  » Warsztat pracy kosztorysanta

» Różne metody kalkulacji wynagrodzenia za prace kosztorysowe  » Wynagrodzenie kosztorysantów (artykuł z 2009 roku)

» Czym różnią się od siebie kosztorysy: inwestorski, ofertowy, zamienny, powykonawczy? » Różnice między kosztorysami

» Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych

» Rosnące znaczenie kosztorysanta w budowlanym procesie inwestycyjnym » Kosztorysanci

» Nowe kody CPV - dotyczy szczególnie kosztorysów do zamówień publicznych

» Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I - Przedmiary robót, będące podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych, a w dalszej kolejności - ustalenia wynagrodzenia za roboty budowlane, są elementem składowym dokumentacji projektowej

» Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. II - Konieczność opracowania założeń wyjściowych do kosztorysowania ustalona jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

» Kosztorys źródłem informacji - W procesie inwestycyjnym, zamawiający ma do czynienia z różnymi rodzajami wycen i kalkulacji kosztorysowych. Początkowo są to przede wszystkim wyceny szacunkowe, które w miarę postępu prac nad rozwiązaniami technologicznymi, architektonicznymi i konstrukcyjnymi zostają zastąpione kosztorysami, które charakteryzują się coraz większą dokładnością. Kalkulacje na najwyższym poziomie szczegółowości, jeżeli są dobrze przygotowane, są bogatym źródłem informacji techniczno - cenowych. Ułatwiają one zamawiającym zarządzanie kosztami, a wykonawcom pozwalają obrać odpowiednią strategię działania.

» Kosztorys ofertowy odpowiedzią wykonawcy na warunki stawiane przez zamawiającego, przy uwzględnieniu "Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych" » Kosztorysy ofertowe

» Kosztorysowanie systemów alarmowych - część 1

» Kosztorysowanie systemów alarmowych - część 2

» Skutki wadliwego opracowania kosztorysów » Kosztorys błędny

» Wady kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowlanych » Kosztorys inwestorski

O umowach na roboty budowlane:

» Kto jest odpowiedzialny za plac budowy i w jakim zakresie? Czy do robót budowlanych można stosować przepisy dotyczące umowy o dzieło? » Umowa – plac budowy

» Typowe postanowienia dotyczące przedmiotu umowy oraz praw i obowiązków stron umowy » Umowy – typowe postanowienia

» Jak zabezpieczyć realizację umowy o roboty budowlane? Jakie są kary umowne? Jakie są możliwości odstąpienia od umowy? » Zabezpieczenie umów

» Umowy a zatrudnianie podwykonawców

» Czy w świetle obowiązującego prawa można zmienić wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane? » Wynagrodzenie

O problemach i zmianach związanych z przetargami i zamówieniami publicznymi:

» Nowelizacja ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

» Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji ustawy "Prawo zamówień publicznych"

» Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w nowelizacji ustawy

» Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

» Wyrok NSA (I OSK 2208/12 - Wyrok NSA z 2012-12-14) w sprawie udostępniania informacji publicznej - kosztorysów inwestorskich. - "...kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania publicznego stanowi informację publiczną (....) zwłaszcza po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia."

» Znaczenie i odpowiedzialność kosztorysanta w zamówieniach publicznych - Znaczenia opracowań kosztorysowych w procesie inwestycyjnym trudno jest przecenić, o czym wiedzą wszyscy uczestnicy jakiegokolwiek przedsięwzięcia budowlanego. Czy ten fakt przekłada się na status i poważanie kosztorysanta w środowisku zawodowym?

» Umowy FIDIC  1999, a art. 144 Prawa zamówień publicznych

» Jak określić wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy? » Wartość zamówienia publicznego

O wycenie prac projektowych (w tym także prac kosztorysowych):

» Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych (w tym również prac kosztorysowych) w kosztach robót budowlano-montażowych (Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku) » Wskaźniki

» Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem - nadzory, kosztorysy, specyfikacje techniczne

» Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (w tym prac kosztorysowych)

» Zasady wyceny dokumentacji projektowej - SARP

Specyfikacje techniczne:

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, czyli "Polak potrafi"

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w praktyce

Różne:

» Ceny i szacowane koszty kontraktów budowlanych współfinansowanych ze środków UE

» Obliczenie ceny oferty na roboty budowlane (cz. I)

» Obliczenie ceny oferty na roboty budowlane (cz. II)

» Ryzyko Wykonawcy - kto ponosi dodatkowe koszty zaistniałe w trakcie realizacji projektu?

» Kosztorysant w budowlanym procesie inwestycyjnym - Prawo i praktyka w zagadnieniu: kto może sporządzać kosztorysy?

» Pytanie dotyczące bazy normatywnej - czy inspektor nadzoru może narzucić firmie wykonawczej podstawy rzeczowe wg których mają zostać skalkulowane roboty dodatkowe? Kto ustala podstawę wyceny?

» Jak założyć i prowadzić dziennik budowy? Jak wprowadzać w nim poprawki? Co zrobić gdy zaginie?  » Moc dziennika budowy

» Podstawy waloryzacji robót budowlanych » Roboty budowlane

» Optymalizacja kosztów - zarządzanie kosztami i doradztwo finansowe w procesie inwestycji budowlanej » Koszty inwestycji

» Remonty i przebudowy - proste roboty - skomplikowane przepisy

» Wartość to nie jest to samo co cena » Wartość robót


(Do otwarcia dokumentów potrzebna jest przeglądarka plików PDF, np. Adobe Reader)