Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na budowę domu :) Czyż nie jest ładne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowę domu

Podstawowe przepisy prawne dotyczące budownictwa:

Uwaga: Ponieważ przepisy stale się zmieniają, więc najlepiej jest korzystać z wyszukiwarki na oficjalnej stronie sejmowej, która prezentuje aktualny stan prawny szukanych dokumentów. W takim wypadku podany odsyłacz kieruje do tej strony, a na końcu odsyłacza jest podane oznaczenie dokumentu, które należy wpisać w wyszukiwarce. Na naszym serwerze zamieściliśmy jedynie dokumenty, które zmieniają się rzadko lub wcale.

Wyroki NSA w sprawach kosztorysowych:

» Wyrok NSA (I OSK 2208/12 - Wyrok NSA z 2012-12-14) w sprawie udostępniania informacji publicznej - kosztorysów inwestorskich. - "...kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania publicznego stanowi informację publiczną (....) zwłaszcza po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia."Przepisy ogólnobudowlane:

» Prawo budowlane (ustawa)

» Projekty budowlane - szczegółowy zakres i forma (rozporz.) Dz.U.2004.202.2072

» Roboty budowlane - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych (rozporz.) Dz.U.2003.47.401

» Inspektor nadzoru inwestorskiego - Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (rozporz.) Dz.U.2001.138.1554

» Warunki techniczne .... jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporz.) Dz.U.2002.75.690

» Prawo zamówień publicznych (ustawa)

» Nowość na stronie kosztorysowej  Trzy nowe rozporządzenia do ustawy Pzp (2022.01.01)

» PZP - komentarz, Urząd Zamówień Publicznych (2006.10.1)

» PZP - zmiana umowy, wykładnia Urzędu Zamówień Publicznych

» Wyceny robót budowlanych - gwarancja zapłaty za roboty budowlane (ustawa) Dz.U.2003.180.1758

» Budownictwo - finanse publiczne (ustawa) Dz.U.2005.249.2104

» Wyceny budowlane - średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (rozporz.) Dz.U.2007.241.1763 (kurs wynosi: 3,8771)

» Wartość inwestycji - kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (rozporz.) Dz.U.2007.241.1762

» Finansowanie inwetycji z budżetu Państwa - sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa (dotyczy WKI) (rozporz.) - Dz.U.2006.120.831

» CPV - rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - szczególnie dotyczy kosztorysów do zamówień publicznych

» Nowe kody CPV (2007.11.28)

» CPV - rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (kosztorysy do zamówień publicznych)

» Budownictwo - Kompendium Prawa Budowlanego - zbiór ujednoliconych aktów prawnychPrzepisy szczególnie dotyczące kosztorysowania robót budowlanych:

» Ceny w budownictwie - ustawa o cenach - Dz.U.2001.97.1050

» Kosztorys inwestorski - określanie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (rozporz.) - Dz.U.2004.130.1389

» Dokumentacja budowlana - zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (rozporz.) - Dz.U.2004.202.2072

» Dokumentacja budowlana - zmiana - rozporządzenie zmieniające w sprawie zakresu i formy dokumentacji... - Dz.U.2005.75.664Przepisy nieobowiązujące:
(ale mające wciąż spory wpływ na wyceny budowlane...)

(Do otwarcia dokumentów potrzebna jest przeglądarka plików PDF, np. Adobe Reader)


Teraz WINBUD Prof za darmo na 45 dni bez zobowiązań!