Kosztorys to nie wszystko... Chwilka relaksu... Materiał na budowę domu :) Czyż nie jest ładne? Kosztorys domu to nie wszystko... Na budowę domu

Wzory umów, formularzy, druków i różnych dokumentów związanych z robotami budowlanymi:

Wzory dokumentów - roboty budowlane - zamówienia publiczne
(wzory opracowane przed nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych z listopada 2009 r.)

Wzory formularzy i druków w obrocie gospodarczym - budownictwo

Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane
Oświadczenie o zdatności obiektu budowlanego do użytkowania
Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych
Oświadczenie projektanta
Protokół końcowego odbioru robót
Protokół końcowego odbioru robót (wersja 2)
Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym
Protokół przekazania terenu i placu budowy
Protokół wprowadzenia na budowę
Protokół zgłoszenia robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową
Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi
Uzupełnienie wniosku
Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych (wersja 2)
Wniosek o nadanie numeru posesji
Wniosek o pozwolenie na budowę lub wykonanie robót budowlanych
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę - z komentarzem
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego lub udostępnienie informacji o środowisku
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru
Zgłoszenie budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Zgłoszenie robót budowlanych
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na rozbiórkę
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Zgłoszenie zakończenia budowy obiektu
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, wpłata zadatku, oferta na zakup nieruchomości

Wzory umów - roboty budowlane - inwestorzy indywidualni

Księgi wieczyste  Nowość na stronie kosztorysowej

Inne...