Polityka prywatności i plików cookies

Data aktualizacji: 19 listopada 2018

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH.

Właściciel serwisu remiz.com.pl (lub www.remiz.com.pl) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób fizycznych i przetwarzać ich dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej "RODO").

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osób fizycznych, które odwiedzają serwis remiz.com.pl, nawiązują kontakt za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza lub zawierają z nami umowy o świadczenie usług.

POSZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane w naszym serwisie internetowym. Kiedy odwiedzasz nasz serwis internetowy, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie cię o tym, co będziemy z nimi robić. Możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe. Pojęcie "dane osobowe" w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części tego serwisu internetowego.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu oraz korzystaniem z świadczonych usług jest firma Remiz Marek Modrzewski z siedzibą przy ul. Targowej 83 m. 55, 03-408 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod następującym adresem e-mail: remiz@pro.onet.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Większa część zawartości tego serwisu internetowego jest dostępna bez rejestracji w charakterze użytkownika i bez podawania nam jakichkolwiek informacji. Jednak niektóre funkcje dostępne mogą być tylko dla zarejestrowanych użytkowników lub dla użytkowników, którzy skierują pytania lub zamówienia. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie twojej zgody. W określonych wypadkach, jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy posiadać uzasadnioną podstawę prawną do dalszego przetwarzania twoich danych, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych.

Dane osobowe wprowadzone przez ciebie w serwisie internetowym są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych ci w momencie ich podawania. Cele te mogą obejmować co następuje:

Formularz kontaktowy. Korzystając z formularza kontaktowego podajesz swoje dane osobowe. Wprowadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania i rozważenia twojego pytania/wniosku, ew. odpowiedzi i dla powiązanych z tym celów administracyjnych.

Zamówienia. Będziemy korzystać z twoich danych osobowych wprowadzonych w formularzu zamówienia tylko w związku z tym zamówieniem. Twoje dane mogą zostać udostępnione innym organizacjom tylko, jeśli będzie to konieczne do realizacji Twojego zamówienia (np. firmie pocztowej/kurierskiej).

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w powyższych przypadkach przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy twoje dane osobowe tylko dla celów, dla których je podałeś, i przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla tych celów lub dla innych prawnie uzasadnionych celów, które mogą znajdować zastosowanie. Jeśli w takich sytuacjach podejmiesz decyzję o odmowie podania danych osobowych, o które prosimy, możesz nie mieć możliwości dostępu do określonych części tego serwisu lub możemy nie mieć możliwości odpowiedzieć na twoją prośbę.

Dane podane w twoim żądaniu lub wniosku są dostępne dla podmiotów przetwarzających, zaangażowanych w realizację celu przetwarzania danych oraz/lub dla specjalistów wsparcia technicznego wykonujących określone zadania związane z działaniem i utrzymaniem systemu technicznego. Nie przekazujemy twoich danych osobowych nikomu, chyba że 1) jest to konieczne w celu zapewnienia żądanej usługi, i zostałeś o tym w pełni poinformowany; 2) działamy w dobrej wierze, że ujawnienie tych danych jest w rozsądnym stopniu konieczne, aby uczynić zadość obowiązującym przepisom prawa; 3) stanowi to odpowiedź na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej lub 4) jest to potrzebne ze względów bezpieczeństwa lub względów technicznych do wykrycia i przeciwdziałania oszustwu . Korzystając z niniejszego serwisu internetowego, zgadzasz się na ujawnianie przez nas twoich danych osobowych osobom trzecim wyłącznie dla tych celów. Jakiekolwiek dane osobowe, które podajesz, nie będą w żadnym wypadku sprzedawane, nie będą przedmiotem obrotu ani nie będą wypożyczane.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce oraz przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą złożyła ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie swoich danych osobowych. W szczególności, będzie to czas niezbędny do wykonania umowy i dopełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z regulacji prawnych, jak również przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Nie przekazujemy danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją świadczonych przez nas usług do państw trzecich. Przy prowadzeniu naszego Serwisu Internetowego korzystamy jednak z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO traktowane są jako państwa trzecie, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. Niniejszym więc informujemy, że powyższe podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

UPRAWNIENIA

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

Wymienione wyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach, po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Informujemy również, że cofniecie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

TECHNOLOGIA ACTIVE SCRIPTING I JAVASCRIPT

W celu ulepszenia funkcji naszego serwisu wykorzystuje się skrypty. Dzięki wykorzystaniu skryptów serwis może działać szybciej. Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez stronę w celu zainstalowania na twoim komputerze oprogramowania lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji.

Dla poprawnego działania niektórych elementów strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Większość przeglądarek pozwala na włączenie lub wyłączenie tej funkcji dla określonych stron. Sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE

Wciąż ulepszamy i dodajemy nowe funkcje oraz możliwości tego serwisu internetowego, ulepszamy dostępne usługi i dodajemy nowe. Ze względu na zachodzące zmiany, a także zmiany w przepisach prawa oraz charakter rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu od czasu zmieniane. Gdy zmiany naszej Polityki okażą się konieczne, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu zapamiętania zgody cookies oraz utrzymania twojej sesji na stronie.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Google+ oraz Facebook.

Osadzamy też na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.